top of page

Algemene Voorwaarden crematorium

Artikel 1


Onder crematie wordt verstaan een lijkverbranding en de daarbij behorende dienstverlening, zoals gebruik van de afscheidsruimte. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de bij een crematie behorende faciliteit, leidt dit niet tot wijziging van het tarief. Andere uitvaartmogelijkheden worden niet aangeboden.


Artikel 2


Huisdierencrematorium Dirk & Dogs voert steeds de crematie uit. Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen diensten annuleert, of wenst zijn dier na inschrijving terug op te halen, blijft de opdrachtgever het vermelde tarief toch ten alle tijde verschuldigd.


Artikel 3


In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan alle omstandigheden welke redelijkerwijze de uitvoering van de overeengekomen crematie onmogelijk maken
( zoals bvb. technische defecten), wordt het huisdierencrematorium ontheven van haar verplichting zonder dat zij tot enige vergoeding van schade of kosten verplicht is.


Artikel 4


Huisdierencrematorium Dirk & Dogs is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een door hen verrichte dienst of schade die wordt toegebracht aan goederen en/of personen.
 

Artikel 5


De opdrachtgever dient de factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum te hebben betaald. Wanneer het huisdierencrematorium Dirk & Dogs de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever het factuurbedrag en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd 

 

Artikel 6


Huisdierencrematorium Dirk & Dogs is gerechtigd de afgifte van de assen op te schorten
a. Totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot volledige betaling heeft voldaan, en dit binnen de gestelde periode van 8 dagen na factuurdatum.
b. Bij niet-afhaling van de assen binnen 30 dagen na de crematiedatum.

 

Artikel 7


Het Huisdierencrematorium Dirk & Dogs zal onverwijld overgaan tot definitieve vernietiging van de asresten indien niet aan de betaling wordt voldaan, en dit na een periode van 30 dagen na crematiedatum. De opdrachtgever blijft ten allen tijde het volledige factuurbedrag verschuldigd, eveneens de aanmaningskosten en eventuele gerechtelijke kosten.
De opdrachtgever verklaart zich onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden.

 

 

 

 

 

bottom of page